Missie

Onze missie

Uitstraling en imago

Van de Omnivereniging gaat naar verwachting een nieuw elan en een vitaliserend effect uit. Dat is terug te zien in het brede sportaanbod binnen één vereniging en de onderlinge verbindingen die daardoor mogelijk zijn! Anders gezegd: het geheel is veel meer dan de afzonderlijke delen!

Meer aandacht voor de jeugd

Gerichte sportstimulering onder jeugd en jongeren staat binnen de omnisportvereniging centraal. Een actieve sportdeelname onder de jeugd vormt een belangrijke factor voor het opbouwen en uitbouwen van een toekomstgerichte en levensvatbare sportvereniging. Een Omnivereniging waarin verschillende takken van sport op een samenhangende wijze zijn ondergebracht biedt mogelijkheden om kinderen en jongeren met een gevarieerd aanbod te bereiken en uit te nodigen om mee te doen !
In nauwe samenwerking met scholen in Dinxperlo en met inschakeling van vrijwilligers uit de vier takken van sport, eventueel aangevuld met stagiaires uit CIOS opleidingen, zal een aantrekkelijk sportkennismakingsprogramma worden ontwikkeld en uitgevoerd, bijvoorbeeld bestaande uit:

 • clinics (racketsporten, volleybal, gymnastiek, turnen enz.);
 • wisselende ‘sport van de maand’ activiteiten;

Aan contactmomenten met kinderen en jongeren binnen schoolverband kunnen vervolgacties worden verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van introductiedagen, proeflessen, knipkaarten, sporttesten e.d. die vanuit de vier takken van sport gezamenlijk worden opgezet en uitgevoerd. Op zo’n manier kunnen de omnisportvereniging en daarbinnen de verschillende takken van sport van onderen op aangroeien en zich verder ontwikkelen.

Extra sportieve mogelijkheden: Multi sportbeoefening

De omnisportvereniging biedt leden van alle leeftijden de mogelijkheid om één of meer sporten te beoefenen op het niveau dat het beste bij hen past, en dat binnen één vereniging ! De mogelijkheid om binnen de omnisportvereniging aan meerdere sporten mee te doen (bv. door een lidmaatschap-plus of een passe-partout !) biedt uitstekende mogelijkheden om leden en hun familieleden voor langere tijd aan de vereniging te binden. Niet in de laatste plaats omdat overstappen van de ene sport naar een andere binnen de omnisportvereniging makkelijk te regelen is.

Oog voor trends en ontwikkelingen in de sport

Het hoofdbestuur van de omnisportvereniging zal trends en vernieuwingen binnen de verschillende takken van binnensport goed in de gaten houden. Het hoofdbestuur zal deze trends en vernieuwingen waar mogelijk binnen het bestaande brede sportaanbod  integreren en zal bovendien gerichte maatregelen kunnen nemen om krimp tegen te gaan en groei te bevorderen.

Extra activiteiten voor alle leden

Naast het reguliere sportaanbod zullen extra activiteiten worden georganiseerd voor álle leden binnen de omnisportvereniging, hun familieleden en belangstellenden, bv.:

 • gezamenlijke opening en sluiting van het binnensportseizoen;
 • Sinterklaasviering;
 • Nieuwjaarsborrel;
 • Kijk- en proeflessen (ook voor niet-leden !);
 • speciale jeugdactiviteiten (kamp, uitjes enz.);
 • feestelijke afsluiting van competitie waarbij sponsoren aan kunnen sluiten;
 • meedoen aan goede doelenacties en acties om de clubkas te spekken.

Bijdrage aan een leefbaar Dinxperlo

Door schaalvergroting neemt de omnisportvereniging straks een belangrijke sociale plek in Dinxperlo in. Veel inwoners zullen als lid of familielid de gelegenheid krijgen om elkaar binnen de vereniging op een of andere manier regelmatig te ontmoeten. Dit levert een extra bijdrage aan de leefbaarheid van Dinxperlo.

Nieuwe activiteiten in kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door sportieve samenwerking binnen de omnisportvereniging kunnen eventueel nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die voorzien in specifieke vragen en behoeften vanuit de Dinxperlose samenleving zoals:

 • bewegingsactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking;
 • multisportworkshops, -clinics en -toernooien voor scholen en bedrijven;
 • cursus valpreventie;
 • een sporttoernooi voor heel Dinxperlo e.o.;
 • deelname aan de Avondvierdaagse;
 • organisatie van een beachtoernooi;
 • een bijdrage leveren aan goede doelen-acties.

Samenvattend

Alles bij elkaar opgeteld betekent samengaan in een omnisportvereniging een stimulerend en vitaliserend effect op het aantal leden en op de bereidheid om zich binnen de nieuwe vereniging als vrijwilliger in te zetten. Een open en gastvrije sportvereniging met een ruim gevarieerd aanbod aan binnensporten heeft goede toekomstmogelijkheden en kan een belangrijke sociale functie vervullen binnen de Dinxperlose samenleving.